Predikante Pensioenfonds van die NGK in SA

Die Fonds, voorheen bekend as die Predikante en Weduwee Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika is met ingang van 20 Maart 1973 deur die Registrateur geregistreer. Met ingang 1 September 2004 het die naam van die Fonds verander na die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF). Die NG Kerk in Kwazulu-Natal, die NG Kerk in Oos-Kaapland en die NG Kerk in Noord-Kaapland is by ooreenkoms toegang tot die Fonds gegee.  By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is. Die geregistreerde kantoor van die Fonds is te Sinodale Kantoor, De Langestraat 5, Bellville.
Lees meer
Print Friendly

Leave a comment