Beleggingskeuses

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Nuus, Vorms

Beperkte belegginskeuses is wel moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.  Kontak gerus die pensioenkantoor indien u meer duidelikheid hieromtrent verlang.  Lees gerus ook aangehegte dokument vir meer inligting.

Beleggingsmodel – Inligtingstuk
 
Vorm om te voltooi ten einde keuse rakende beleggings uit te oefen:
Beleggingskeuses
 
Hierdie vorm moet aan die pensioenkantoor gestuur word.
Faksnommer: (086) 524 7153 of pensioen@kaapkerk.co.za
 

Benoeming van Begunstigdes

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Vorms

Die benoemingsvorms dien as belangrike riglyn vir die verdeling van voordele by sterfte.  Indien jy werklik omgee vir jou afhanklikes/begunstigdes behoort jy eerstens seker te maak dat die PPF wel ‘n benoeming van jou het en tweedens dat    dit op datum is en in lyn met jou omstandighede vandag is.  Skakel gerus vir Elodie om te bevestig of daar wel vir u ‘n vorm op rekord is en of die inligting daarop korrek is. 

Elodie van der Walt
Tel: 0219577116
E-pos: Elodie van der Walt
 
 
Vorm om te voltooi:
Benoeming Nuut
   

Bestaansverklarings

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Pensioentrekkers

 Betaling van u pensioenvoordeel uit die PPF is onderhewig aan bepaalde voorwaardes volgens die Reëls van die Fonds.  Elke Pensioentrekker, Kwalifiserende Gade en Kwalifiserende Kind moet sodanige bewys van sy oorlewing of voortgesette bevoegdheid lewer soos wat die Administrateurs mag vereis.  Indien sodanige bewys nie gelewer word nie, mag die Beheerliggaam gelas dat betaling van die Pensioen opgeskort word totdat sodanige bewys gelewer word.’ Bogenoemde prosesse is ‘n wetlike vereiste en word gedoen om al die lede van die Fonds se belange te beskerm.   Die ouditeure kontroleer jaarliks die bestaansverklarings om te verseker dat die Administrateurs uitvoering gee aan die betrokke Reël.  Derhalwe  versoek ons  u vriendelik dat u asseblief die vorm op die keersy van hierdie skrywe so gou moontlik sal voltooi en terugstuur. Die bevestiging van u inligting kan deur enige van die volgende voltooi, bevestig en onderteken word:  Landdros, Kommissaris van Ede, Predikant, Mediese Praktisyn, Prokureur, Polisie-beampte en Bestuurder van ‘n Tehuis vir Bejaardes Voltooi asb so spoedig moontlik en stuur dit terug aan die pensioenkantoor.

E-pos: Elodie van der Walt
Faks: 086 524 7153
 
Vorms om te voltooi:
 Pensioentrekker 
Weduwee

Databasis Inligtingsvorm

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante

Die pensioenkantoor onderhou ‘n volledige databasis van al die lede van die PPF.  Dit is egter noodsaaklik vir alle lede om deurlopend hul persoonlike inligting met die kantoor te bevestig. Voltooi asb op gereelde basis en stuur dit terug aan die pensioenkantoor.

E-pos: Elodie van der Walt
Faks: 086 524 7153
 
Vorm om te voltooi vir nuwe lede en indien enige van u kontakinligting verander het:
Databasis Inligtingsvorm