Fondsbesonderhede

Met ingang 1 September 2004 het die naam van die Fonds verander na die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF). Die NG Kerk in Kwazulu-Natal, die NG Kerk in Oos-Kaapland en die NG Kerk in Noord-Kaapland is by ooreenkoms toegang tot die Fonds gegee.  By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is. Die geregistreerde kantoor van die Fonds is te Sinodale Kantoor, De Langestraat 5, Bellville. Die Fonds het op 1 Januarie 2008 vanaf ‘n vaste voordeel struktuur na ‘n vaste bydrae struktuur omgeskakel.   Daar is tans ongeveer 605 aktiewe bydraend lede en 423 pensioentrekkers in die Fonds wat voordele geniet. Die Fonds word bestuur deur ‘n Raad van Trustees.  Die volgende Trustees dien tans in die Raad:

Ledeverteenwoordigers Pensioentrekkerverteenwoordigers Werkgewerverteenwoordigers
Ds. CT VisagieDs. FD HugoDs. FJ KlopperDs. CJ StanderDs AJ Lintvelt Ds. HJ Steyn (Bybelmedia) (sekundi vir Ds Venter) Ds. WHB Muller Ds. MP Sahd Ds. CH van Heerden   Ds. CW AlheitDs. MR Heyns Mnr. L HanekomMnr. C MeyerDs. JPL MostertMe. CE Scholtz(sekundi vir Mnr. Jooste) Mnr. JJ Laubscher Ds. BJ van Dyk Mnr. GC van Schalkwyk Dr. JWJ Viljoen
Hoofbeampte:  Ds FJ Cillié
Die Fonds maak gebruik van ‘n aantal diensverskaffers om bepaalde funksies te verrig.  Die volgende instansies lewer tans dienste aan die Fonds: Aktuaris:  Simeka Consultants & Actuaries Konsultante:  Alexander Forbes Finansiële Dienste Administrateurs:  Alexander Forbes Finansiële Dienste en die NG Kerk in SA Ouditeure:  PriceWaterhouseCoopers Beleggingskonsultante:  Towers Watson Actuaries & Consultants Batebestuurders:  Allan Gray, Brandes, Coronation, Investec, Orbis, PIMCO en Abax Bank:  Standard Bank
Print Friendly